Gweithlu, Addysg a Datblygu

Dylunio ac ail-ddylunio rolau presennol a newydd

Mae’r rhaglen hon yn cefnogi moderneiddio gweithlu GIG Cymru drwy hyrwyddo defnyddio safonau sefydledig ar gyfer Ailgynllunio Rolau ac annog datblygu atebion newydd ar gyfer y meysydd staffio sydd dan bwysau. Yn ei dro, mae’r gwaith yn ategu’r safleoedd datblygu ar gyfer gweithlu hyblyg a chynaliadwy, cynllunio’r gweithlu a gwella gwasanaeth.

Yn ystod y flwyddyn bydd cyfres o weithdai Ail Gynllunio Rôl yn cael eu trefnu ym mhob rhanbarth. Bydd y gweithdai hyn yn rhoi hyfforddiant ar ailgynllunio rôl a’r cyfle i ailgynllunio rôl o dan arweiniad.

Mae Ailgynllunio Rôl yn berthnasol pan fo angen:
  • Gwella profiad claf
  • Mynd i’r afael â meysydd dan bwysau neu brinder staff
  • Ehangu cyfleoedd ar gyfer datblygu staff
  • Dyfnhau ac ehangu rolau presennol
  • Cynyddu trefniadau gweithio effeithiol i’r eithaf
  • Gwneud y mwyaf o adnoddau dynol yn cynnwys amser staff, gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth
  • Helpu i oresgyn rhwystrau i newid gwasanaeth
  • Pontio’r bylchau rhwng gwasanaethau a sectorau
  • Darparu cyfleoedd gyrfa

Mae Uned Datblygu’r Gweithlu wedi cynhyrchu 8 Safon ar gyfer Ailgynllunio Rôl yn y GIG yng Nghymru ac mae’r safonau hyn wedi eu cymeradwyo gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Mae’r Canllaw a’r safonau ar gael i’w lawrlwytho ond gellir gwneud cais am gopïau caled.

Framwaith Llywodraethu Meddygon Cysylltiol

Hyfforddir meddygon cysylltiol yn y model meddygol a byddant yn gweithio dan orchwyliaeth meddygon. Maent ar hyn o bryd yn weithlu sydd heb eu rheoleiddio; fodd bynnag, mae cofrestr wirfoddol y gallant gofrestu ami ar ôl ymgymhwyso.

Gall meddygon cysltiol weithio bron iawn ym mhob maes gofal iechyd, yn cynnwys gofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol.

I gynorthwyo I weithredu’r rôl, ac I sicrhau cysondeb ledled Cymru, mae’r Framwaith Llywodraeth Meddygon Cysylltiol wedi cael ei ddatblygu.

Physician Associate Animated Presentation