Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Llwyddiannau FFMIC yn y gorffennol

Past Achievements v2

Fe wnaeth Simon Carley-Smith, myfyriwr seicotherapi trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, ddatblygu fideo hyrwyddo i fyfyrwyr oedd yn amlygu cyfradd salwch yn y GIG yng Nghymru, y grwpiau staff oedd wedi'u heffeithio waethaf, a sut roedd y mater yn cael ei daclo.

Roedd Simon yn gadeirydd y Fforwm yn 2013, a chredai yn gryf mai un o'r heriau mwyaf yn wynebu gweithwyr proffesiynol gofal iechyd y dyfodol oedd newid agweddau a chredoau pobl tuag at fyw yn iachach; yn enwedig o ran lefelau gweithgarwch a deiet.

Yn sgil y fideo hwn, fe wnaeth Claire Harries, myfyrwraig Nyrsio Anableddau Dysgu ym Mhrifysgol De Cymru, sefydlu grŵp cerdded egnïol yn ei phrifysgol i hybu buddion byw yn iach ac ymarfer corff ymhlith y boblogaeth o fyfyrwyr.

Fe wnaeth Tim Nagle, myfyriwr Nyrsio Iechyd Meddwl ail flwyddyn ym Mhrifysgol Caerdydd, drefnu diwrnod dysgu Ymyriadau Byr ynghylch Alcohol ar gyfer FFMIC yn Ionawr 2015. Rhoddodd cyrff rheoleiddo drosolwg i FFMIC ynghylch sut gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar eu cofrestriad proffesiynol. Roedd y diwrnod dysgu hefyd yn gyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth drafod eu hadferiad a sut hoffent gael gofal. Cafodd aelodau FFMIC a fynychodd hyfforddiant mewn Ymyriadau Byr ynghylch Alcohol, ymyriad defnyddiol ar gyfer pob disgyblaeth gofal iechyd.

Yng Ngwanwyn 2015, fe wnaeth aelodau'r FFMIC gyfranogi mewn diwrnod Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm dan ofal y Fyddin Diriogaethol yng Nghaerdydd. Roedd y diwrnod hyfforddiant hwn yn amlygu pwysigrwydd gwaith tîm ac arweinyddiaeth effeithiol i'r myfyrwyr, a chafwyd ymdeimlad enfawr o lwyddo hefyd ar ôl cwblhau'r tasgau gorchymyn.

Ers sefydlu WHSF, mae myfyrwyr wedi elwa o amrywiaeth o sesiynau dysgu proffesiynol yn cynnwys cyflwyniadau gan Arolygiaeth Iechyd Cymru, 1000 o fywydau, gweithwyr meddygol y Lluoedd Arfog a chyflwyniad i'r iaith Gymraeg.

Hefyd, gwahoddir holl fyfyrwyr gofal iechyd Cymru i gynhadledd FFMIC a gynhelir bob dwy flynedd. Trefnir y gynhadledd hon gan aelodau FFMIC, ac mae'n gyfle gwych i fyfyrwyr gofal iechyd sy'n astudio yng Nghymru i ddysgu am eu GIG ac elwa o rannu a rhwydweithio gyda chydfyfyrwyr ar yr un pryd. Mae dwy gynhadledd wedi'u cynnal ers 2013, a chafwyd areithiau agoriadol gan Weinidog Iechyd Cymru a Dirprwy Weinidog Iechyd Cymru.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau