Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Cyn-aelodau FFMIC

Jonathan Cliffe - Myfyriwr Bydwreigiaeth Trydedd Flwyddyn, Prifysgol Bangor

Rwy'n aelod o WHSF ers ychydig dros flwyddyn, ac ers hynny, rwyf wedi cael fy mhenodi yn Gynrychiolydd Prifysgol Bangor.

FFMIC yw'r unig fforwm amlddisgyblaethol yn y Deyrnas Unedig, yn cynnig cymorth a chynrychiolaeth i bob myfyriwr gofal iechyd yng Nghymru, felly rwyf wedi datblygu ymwybyddiaeth gref o waith proffesiynau amrywiol.

Mae'r fforwm wedi caniatáu i mi ymwneud â chydfyfyrwyr o amrywiaeth o ddisgyblaethau gofal iechyd, ac mae hynny wedi gwella fy ngwybodaeth o feysydd iechyd eraill, ac fe fydd hynny'n fuddiol i mi yn fy ngyrfa broffesiynol.

Fel myfyriwr bydwreigiaeth a fydd yn ymgymhwyso yn fuan, credaf fod FFMIC wedi gwneud cyfraniad anhepgor at fy hyder, oherwydd mae FFMIC yn caniatáu i fyfyrwyr rannu gwybodaeth, sgiliau a phrofiadau, a hefyd yn rhoi cyfle iddynt fynegi materion er mwyn gwella ansawdd addysg yng Nghymru.

Yiannoula Bradbury-Poulakis - Myfyrwaig Gwyddor Gofal Iechyd Ail Flwyddyn, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Roeddwn i'n ddigon ffodus i gael cyfranogi yn y diwrnod hyfforddiant arweinyddiaeth a gwaith tîm. Nid oeddwn i'n disgwyl y byddwn i'n gwirfoddoli am y profiad hwn, ond roedd ymdeimlad o gwmnïaeth ymhlith y myfyrwyr, felly roeddwn i'n teimlo'n ddigon hyderus i gofrestru a herio fy hun.

Roedd yn ddiwrnod gwych ac fe wnes i elwa'n fawr ohono. Yn ogystal â chael blas o bwysigrwydd gwaith tîm ac arweinyddiaeth effeithiol, roedd yr ymdeimlad o gyflawni a deimlais wrth i ni gwbhlau'r tasgau gorchymyn yn rhywbeth sydd wedi dylanwadu'n enfawr ar fy mywyd academaidd.

Rwy'n gwybod beth yw fy nghyfyngiadau, ac mae'r Fforwm yn caniatáu i mi wthio eu terfynnau. Rhoddais gyflwyniad am y diwrnod y tro nesaf y mynychais y pwyllgor; anaml iawn y byddaf i'n cael cyfle i wneud hynny, heb son am wirfoddoli i wneud hynny.

Tim Nagle - Myfyriwr Nyrsio (Iechyd Meddwl) Blwyddyn Gyntaf

Fe wnes i drefnu Diwrnod Ymyriadau Byr ynghylch Alcohol ar gyfer FFMIC. Cafodd y sawl oedd yn bresennol gyfle i ddysgu gan gyrff rheoli sut gall camddefnyddio sylweddau effeithio ar eu cofrestriad proffesiynol.

Roedd hefyd yn gyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth drafod eu hadferiad a sut hoffent gael gofal. Cafodd aelodau FFMIC a fynychodd hyfforddiant mewn Ymyriadau Byr ynghylch Alcohol, ymyriad defnyddiol ar gyfer pob disgyblaeth gofal iechyd.

Hayley Forbes - Myfyrwraig Bydwreigiaeth Ail Flwyddyn, Prifysgol Caerdydd

Trwy Fforwm Myfyrwyr Iechyd Cymru, rwyf wedi cael gwybodaeth na fyddwn i wedi'i chael fel rhan o fy nghradd yn unig.

Mae gen i well dealltwriaeth o sut mae'r GIG yn cael ei redeg, ac rwy'n credu fod gen i sgiliau ehangach yn sgil mynychu llawer o sesiynau hyfforddi ychwanegol mewn pynciau megis y Gymraeg ac Ymyriadau Byr ynghylch Alcohol. Mae siarad â phobl o wahanol broffesiynau ar y fforwm wedi gwella fy ngwybodaeth o'r GIG trwy roi cyfle i mi edrych tu hwnt i fy arbenigedd.

Mae fy sgiliau gwaith tîm wedi gwella trwy gyfrwng gweithgareddau datblygu gwaith tîm megis ymarfer 'Medical Stretch' a chael cyfle i fod yn aelod o'r pwyllgor.

Mae bod yn aelod o'r fforwm wedi rhoi cyfle i mi ddweud fy nweud ynghylch sut ddyfodol fydd gan y GIG ac ynghylch materion na fyddwn i wedi dod i wybod amdanynt fel arall. Yn bwysicach na dim, mae'n ddifyr iawn!

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau