Gweithlu, Addysg a Datblygu

Datblygu addysg

education development v2

Mae addysg a hyfforddiant yn hanfodol i ddatblygu gweithlu gofal iechyd diogel ac effeithiol. Mae’n rhan allweddol o Wasanaethau Datblygu Addysg Gweithlu (GDAG) i weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu addysg sydd nid yn unig yn diwallu anghenion cyfredol ond bydd hefyd yn sail i ddatblygu unrhyw rolau newydd a modelau darparu gwasanaethau.

Gall datblygu addysg a hyfforddiant fod ar gyfer unrhyw grŵp staff neu rôl ar unrhyw lefel addysgol ac efallai yn seiliedig ar addysg gwaith galwedigaethol neu astudiaethau academaidd gyda Phrifysgol. Lle bynnag y bo’n bosibl mae’r addysg yma yn cael ei achredu yn unol â Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru fel ei bod yn drosglwyddadwy os yw unigolyn yn dymuno symud o un sefydliad i’r llall.

Am ragor o fanylion ar faes penodol o addysg, dewiswch un o’r botymau isod.

Datblygu Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

Mae GDAG yn gweithio gyda sefydliadau GIG Cymru i ddatblygu Fframweithiau Gyrfa ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd (GCGI). Mor belled, mae dau Fframwaith wedi cael eu datblygu, un ar gyfer Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd sy’n cefnogi Nyrsys a Gweithwyr Proffesiynol Perthynol i Iechyd ac un ar gyfer Staff Cyfleusterau.

Mae gwefan wedi cael ei ddatblygu i gefnogi gweithwyr cymorth gofal iechyd yn eu datblygiad:

Yn 2011, datblygodd Llywodraeth Cymru, yr Asiantaeth Genedlaethol Arweiniol mewn Gofal Iechyd (NILAH) Côd Ymddygiad i Weithwyr Cynnal Gofal Iechyd yng Nghymru a Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr GIG Cymru. Mae’r ddau god yn cefnogi egwyddorion sylfaenol diogelwch defnyddwyr gwasanaethau a diogelu’r cyhoedd a dylent fod yn sail o arferion gwaith o ddydd i ddydd y GIG yng Nghymru.

Moderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol

Fel rhan o Foderneiddio Gyrfaoedd Gwyddonol (MSC) mae addysg yn cael ei ddatblygu i gefnogi’r Gweithlu Gwyddor Gofal Iechyd. Ar hyn o bryd mae addysg wedi cael ei ddatblygu ar Lefel 2 gyda gwaith yn dechrau ar y cymhwyster Lefel 4. Mae’r ddau gymhwyster yma yn gymwysterau Dysgu Seiliedig ar Waith.

Moderneiddio Gyrfaoedd Fferyllyddol yng Nghymru (MGFf)

Gweledigaeth

Sicrhau bod gan fferyllwyr a thechnegwyr fferyllfa’r wybodaeth, sgiliau a chymwyseddau i ddarparu gwasanaethau iechyd y dyfodol y bydd eu hangen ar boblogaeth Cymru. Galluogi’r tîm fferyllol i ddarparu gofal mwy diogel ac o ansawdd gwell ar y cyd â chanlyniadau iechyd gwell ar gyfer cleifion a’r cyhoedd trwy ddefnyddio adnoddau GIG Cymru yn fwy effeithiol.

Rhoi hynny ar waith yng Nghymru

Darperir MPC yng Nghymru o dan oruchwyliaeth uniongyrchol y Prif Swyddog Fferyllol.

Mae Bwrdd Rhaglen MPC Cymru yn hwyluso ymgysylltu ffurfiol a chyfraniadau oddi wrth y prif randdeiliaid.
Mae Bwrdd y Rhaglen yn cynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, GIG, Fferylliaeth Gymunedol ac unigolion ag arbenigedd mewn meysydd perthnasol penodol.

Mae gan MPC Cymru ddwy ffrwd waith:

1. Addysg ac Hyfforddiant Cyn-gofrestru

Ail-ffocyswyd y rhaglen cyn-gofrestru gan Fwrdd y Rhaglen ym Mai 2016 â'r nodau canlynol:

  • Rhaglen integredig bum mlynedd â graddio a chofrestru cydamserol
  • Rhagnodwr annibynnol yn 'barod' wrth gofrestru

Y cam cyntaf yw optimeiddio'r model cyfredol ar gyfer hyfforddiant fferyllwyr cyn-gofrestru yng Nghymru. Mae 3 gweithgor byrhoedlog wedi ystyried y meysydd canlyno:

Mae tri Bwrdd Iechyd wedi datblygu rhaglenni hyfforddiant fferyllol tri sector arloesol (yn yr ysbyty, yn y gymuned ac mewn gofal sylfaenol). Y rhain oedd y rhaglenni hyfforddiant cyn cofrestru integredig cyntaf yn y DU, sy’n rhoi profiad ystyrlon ichi o bob lleoliad.

2. Datblygu Gyrfaoedd Fferylliaeth (ôl-gofrestru)

Derbyniodd Bwrdd y Rhaglen waith grŵp gorchwyl a gorffen y Cymorth Sylfaen ym Mai 2016. Cafodd argymhellion y grŵp gorchwyl a gorffen ar gyfer cefnogi fferyllwyr sylfaen mewn ymarfer eu croesawu a'u cymeradwyo fel 'arfer da' ar gyfer pob cyflogwr yng Nghymru. Gellir gwneud cais am gopi o'r argymhellion i michele.sehrawat@wales.nhs.uk. Mae Bwrdd y Rhaglen yn derbyn adroddiadau blynyddol oddi wrth yr Asesiad Rhagnodi Sgiliau peilot ar gyfer cyn-gofrestru yng Nghymru.

Prentisiaethau

Fframwiath ar gyfer cyflwyno dysgu yn seiliedig ar waith yw Prentisiaeth, ac y mae unigolyn yn ymgymryd tra’n cael eu cyflogi. Bydd unigolyn sy’n ymgymryd â Fframwaith Prentisiaeth yn ennill cymhwyster achrededig a sgiliau hanfodol wrth weithio ac ennill cyflog. Gall Fframweithiau Prentisiaeth ar Lefelau Addyg 2 hyd at Lefel 7.

Ym mis Chwefror 2017, lansiodd Llywodraeth Cymru ei Bolisi Prentisiaeth a Chynllun Pum Mlynedd, sy’n amlinellu’r blaenoriaethau ar gyfer Prentisiaethau a sut y bydd y rhain yn cael eu cyflawni.

Datblygiadau Addysg

Mae GDAG wedi gweithio gydag arbenigwyr clinigol i ddatblygu dysgu achrededig I ategu rolau estynedig a chymysgedd sgiliau. Isod ceir ychydig o enghreifftiau:

Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Poidatreg i Gynorthwywyr a Thechnegwyr Podiatreg

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer gweithwyr cymorth ym maes gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan ddarparu cymorth podiatreg i unigolion yn yr ysbyty, yn y gymuned a lleoliadau cartref, o dan gyfarwyddyd podiatrydd. Er mwyn ymgymryd â’r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gael eu cyflogi mewn rolau lle mae podiatreg yn rhan llawn neu ran o’u gwatih. Rhaid i hyn fod yn y GIG a gall gynnwys rolau cymysg sy’n torri ar draws meysydd arbenigol o waith ac ar draws proffesiynau. Dyma’r cymhwyster achrededig cyntaf yn y DU i asesu’r wybodaeth a’r cymwyseddau proffesiynol sy’n ofynnol gan weithwyr cymorth mewn podiatreg.

Diploma Lefel 3 mewn Cymorth Therapi Galwedigaethol

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer gweithwyr cymorth ym maes gofal iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, gan ddarparu cymorth therapi galwedigaethol i unigolion yn yr ysbyty, yn y gymuned a lleoliadau cartref, o dan gyfarwyddyd therapydd galwedigaethol. Mae’n cydnabod rolau a gyflawnir ar hyn o bryd gan weithwyr cymorth therapi galwedigaethol sy’n gweithio gydag unigolion yn y gwasanaethau canlynol:

  • Anabledd Corfforol Oedolion
  • Iechyd Meddwl Oedolion Hŷn
  • Iechyd Meddwl Oedolion
  • Plant a Phobl Ifanc
  • Anableddau Dysgu
  • Awdurdod Lleol

Er mwyn ymgymryd â'r cymhwyster hwn, rhaid i ddysgwyr gael eu cyflogi mewn rolau lle mae therapi galwedigaethol naill ai yn rhan llawn neu yn ran o'u gwaith. Gall hyn fod mewn awdurdod lleol, y GIG neu ddarpariaeth annibynnol a gall gynnwys rolau cymysg. Mae'n cael ei gydnabod gan y Coleg Therapyddion Galwedigaethol a gymeradwywyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru (a elwid gynt yn Gyngor Gofal Cymru).

Developing Excellence in Healthcare