Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Tîm contractio addysg

Mae Tîm Cytundebu a Chomisiynu Addysg yn cynnwys:

steven

Stephen Griffiths

Cyfarwyddwr, GGAD

  • 01443 848617

Dechreuodd Stephen ei yrfa yn y GIG fel nyrs, gan gwblhau rhaglen addysg nyrsio yng nghanol yr wythdegau. Yn dilyn nifer o swyddi clinigol mewn meddygaeth ddwys a gastroenteroleg symudodd Stephen i mewn i reolaeth nyrsio a datblygu addysg.  Yn 2006 cwblhaodd ei MSc oedd yn canolbwyntio ar ddulliau dysgu gwahanol ac ymagweddu a sut i gefnogi dysgu o fewn y gweithle.

Yn 2001 penodwyd Stephen yn Gyfarwyddwr Nyrsio yn Ymddiriedolaeth GIG Ceredigion a Chanolbarth Cymru. Yn ogystal ag arwain datblygiad ymarfer nyrsio ac amrywiaeth eang o swyddogaethau corfforaethol cyfrannodd yn weithredol at ddatblygu addysg nyrsio ar lefel Cymru gyfan.

Cyflwynodd sefydlu'r Uned Datblygu Gweithlu yn NLIAH her newydd a'r cyfle i ddylanwadu ac arwain addysg gofal iechyd ar lefel genedlaethol. Penodwyd Stephen yn Gyfarwyddwr yr Uned yn 2007, ers yr adeg honno mae'r uned wedi cyflwyno agwedd newydd at gynllunio gweithlu ar draws GIG Cymru ac wedi mabwysiadu agwedd agored a thryloyw at gomisiynu addysg.

Mae Stephen yn briod gyda dau o blant.

christine new

Chrissy Love

Rheolwr Addysg a Chytundebu

  • 01443 848548

Mae Chrissy wedi gweithio o fewn y GIG, ers 1983 ac o fewn GIG Cymru ers 1997. Yn ffurfiol gyflogedig gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ymunodd Chrissy yn ddiweddar â Gwasanaethau Addysg a Datblygu'r Gweithlu o fewn Cyd-bartneriaeth Gwasanaethau GIG Cymru yn Chwefror 2016, fel Rheolwr Addysg a Chytundebu.

Mae cyfrifoldebau allweddol Chrissy yn cynnwys comisiynu, rheoli a monitro addysg cyn-cofrestru/addysg gofal iechyd ôl-raddedig ar ran Llywodraeth Cymru i'r holl grwpiau gofal iechyd proffesiynol ac eithrio'r gweithlu meddygol a deintyddol. Mae hyn yn cynnwys Gweithio'n agos gyda darparwyr addysg, cyflogwyr gofal iechyd yng Nghymru, cyrff rheoleiddio a phroffesiynol i gynnal cyflenwad digonol o leoliadau clinigol o ansawdd uchel, wedi'u rheoli a'u goruchwylio'n dda i fyfyrwyr ar raglenni gofal iechyd yng Nghymru ac yn cefnogi datbygiad gweithlu cyfredol y GIG.

Yn ei amser hamdden mae Chrissy yn mwynhau diy, garddio a gofalu am ei hanifeiliaid anwes sy'n cynnwys sawl ci a cheffyl.

pic of nat

Natalie Cox

Swyddog Addysg a Chytundebu

  • 01443 848546

Mae Natalie wedi gweithio o fewn GIG Cymru ers 2005, gan ymuno â Datblygiad Gweithlu yn NLIAH yn Nhachwed 2006.

Ers 2012, pan ddaeth Datblygiad Gweithlu yn Wasanaethau Addysg a Datblygiad Gweithlu o fewn Cyd-bartneriaethau GIG Cymru, mae Natalie hefyd wedi cael swyddogaeth Swyddog Addysg a Chytundebu.

Mae cyfrifoldebau Natalie yn cynnwys, ymhlith llawer o bethau eraill!; sicrwydd ansawdd darpariaeth addysg o fewn Cymru, rheoli perfformiad cytundeb addysg, Fforwm Iechyd Myfyriwyr Cymru a'r Gwyddoniaeth Gofal Iechyd - Rhaglen Hyfforddi Ymarferydd.

Mae Natalie yn mwynhau bron pob math o ymarfer corff ac yn rhedwraig frwd.

Cyfeiriad e-bost Cytundebu a Chomisiynu Addysg wedsedcommissioning@wales.nhs.uk.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau