Skip to main content
(press enter)

Gweithlu, Addysg a Datblygu

Rôl chontractio addysg a chomisiynu

process new v2

Y broses Gomisiynu Addysg

Mae WEDS yn defnyddio cynlluniau gweithlu a gynhyrchwyd gan Sefydliadau GIG i sefydlu faint o leoedd sydd eu hangen pob blwyddyn i gyfarfod ag anghenion y gweithlu gofal iechyd proffesiynol anfeddygol. Mae cyfnod o rhwng 2 a 7 blynedd i hyfforddi gweithwyr proffesiynol gofal iechyd.

Mae'r niferoedd hyfforddiant hyn, ynghyd â dadansoddiad a thystiolaeth gweithlu, yn cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn Nhachwedd pob blwyddyn ar gyfer eu cymeradwyaeth.  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried yr argymhellion hyn ac yn darparu set derfynol o niferoedd hyfforddiant a chyllideb yn ôl i WEDS, sydd wedyn yn cytundebu gyda'r sector addysg i gyflawni'r hyfforddiant.  Fel arfer mae'r niferoedd yn derfynol yn Chwefror, ar gyfer mynediadau ym Medi'r un flwyddyn.

Swyddogaeth Cytundebu addysg

Mae'r gyllideb tua £84 Miliwn y flwyddyn.  Mae tua hanner hyn yn cyllido grantiau, cyflogau, treuliau a lwfansau ar gyfer myfyrwyr.  Mae gweddill y gyllideb yn cyllido'r cyrsiau Prifysgol.  Mae WEDS yn trafod ffi fesul myfyriwr i bob myfyriwr ar bob rhaglen.  Ein nod yw i sicrhau addysg iechyd o safon uchel sy'n cynnig gwerth da am arian i'r GIG, tra'n cefnogi ein partneriaid addysg.

Yn ogystal ag ystyried y prisiau a dalwn, edrychwn ar ddangosyddion perfformiad allweddol perthynol i'r rhaglenni (e.e. nifer ac ansawdd y rhai sy'n ceisio ac athreuliad o'r rhaglenni), trwy gyfres o gyfarfodydd cytundebu ar hyd y flwyddyn.

Sut mae GIG Cymru yn elwa?

Mae dau fudd allweddol i GIG Cymru.  Yn gyntaf, wrth reoli'r niferoedd sy'n mynd trwy hyfforddiant proffesiynol, mae NWSSP yn gallu cydweddu'r allbwn o hyfforddiant iechyd proffesiynol i'r swyddi sydd ar gael.  Nid yw o ddiddordeb i'r GIG na'r pwrs cyhoeddus i hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol os nad oes modd defnyddio'r sgiliau a gwybodaeth ganddynt.

Yn ail, fel sefydliad GIG yn delio'n uniongyrchol â Phrifysgolion, mae WEDS yn gallu sicrhau bod y gyllideb yn cael ei defnyddio'n effeithlon. Rydym wedi gallu dangos hyn wrth gynnal niferoedd hyfforddiant ar adeg o gyni ariannol.  Mae'n werth nodi hefyd bod gan Gymru yr athreuliad isaf o raglenni yn y DG.

Eich preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau, dylech dderbyn y rhain fel y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy.

I ddarganfod mwy, darllen ein polisi preifatrwydd a pholisi cwcis.

Rheoli dewisiadau